Vyberte stránku

Informace o ochraně osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ToTEM s.r.o. sídlem Kpt. Stránského 989, 198 00 Praha 9
IČO: 25090372, DIČ CZ25090372
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 48853.

(dále jen ToTEM.s.r.o.), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností ToTEM.s.r.o..

ToTEM.s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZOOU).

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

ToTEM.s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 5-ti let, z důvodu zákonné archivace.

Základní účely zpracování osobních údajů společností ToTEM.s.r.o. :

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • splnění právní povinnosti
 • vedení zákaznické evidence

ToTEM.s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ToTEM.s.r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.
ToTEM.s.r.o. vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a ToTEM.s.r.o. a také významně zefektivní poskytování služeb.
ToTEM.s.r.o. dále získává osobní údaje z veřejných evidencí.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle ToTEM.s.r.o. a jeho zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli – dopravní společnostI TOPTRANS, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.
ToTEM.s.r.o.. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností ToTEM.s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje ToTEM.s.r.o. i od Zpracovatelů osobních údajů .
ToTEM.s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. ToTEM.s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že ToTEM.s.r.o.. nebo smluvní Zpracovatel společnosti ToTEM.s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat ToTEM.s.r.o. nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat aby ToTEM.s.r.o. nebo jeho smluvnÍ Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci údajů

ToTEM.s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoli se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

NAŘÍZENÍ GDPR

ToTEM s.r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyla účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost byla tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, že ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

 

VYMEZENÍ UŽITÝCH POJMŮ
 • osobní údaj- osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů- subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce- správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel- zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce- příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník- zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má ToTEM.s.r.o. uzavřen smluvní vztah;
 • provozní údaje- provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté
 • služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb;
 • lokalizační údaje – lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifikaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinymi prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; a další registry